Adatvédelmi tájékoztató - kapcsolat

Preambulum

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a UNIQUE Ballonsport Club (Székhely: 1192 Budapest, Tas u. 16.,nyilvántartási szám: 01-02-0002900, PK.szám: 0100/Pk.63813/1990., e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., a továbbiakban: Club, Adatkezelő vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Clubunk tiszteletben tartja a www.uballon.huweboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, feliratkozók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során a Club a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A kapcsolatfelvétel során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a kapcsolatfelvételhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti.

A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.

 

Tájékoztatóban aláhúzással jelöltük, ahol az Info tv. 6.§ (5) bekezdésének alkalmazása előfordulhat.

 

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

 

A weboldalt üzemeltető UNIQUE Ballonsport Club, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel.

 

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

 

Név: UNIQUE Ballonsport Club

Székhely: 1192 Budapest, Tas u. 16

nyilvántartási szám: 01-02-0002900

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.%22%20%5Ct%20%22_top">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

 

 

A Weboldal tárhelyszolgáltatója (Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató):

A www.uballon.hu Weboldal tárhelyszolgáltatója (Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató):

Név: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király u. 48.

Cégjegyzékszám: 13-06-068037

Adószám: 21586091-2-13.

Telefon:

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

https://www.abplusz.hu/

 

 

AZ ALÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI TALÁLHATÓAK

 

 

I.Kapcsolatfelvételhez megadott adatok

 

1.) A kezelt személyes adatok köre:

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi személyes adatokat szükséges megadni: név (keresztnév, vezetéknév), e-mail cím, telefonszám.

A „Kapcsolat” „E-mail küldése” „Kérdés küldése” felületeken a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

 

2.) A fenti adatok célja:

A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

 

4) Az adatkezelés ideje:

A fentiekben megjelölt adatokat a Club 30 napon belül törli.

Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben szolgáltatási szerződés jön létre, Felhasználó az adatai kezeléséről külön tájékoztatást kap.

 

5) Az érintett jogai

a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Clubunk tájékoztatást ad a Felhasználó Club által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Clubunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Az érintett kérelmére a Club a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Club a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Club egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

A Felhasználó kérelmére Clubunk törli az ajánlatkérés során megadott adatokat, kivéve, ha a kapcsolatfelvétel alapján az adásvételi szerződés létrejött, és a kapcsolatfelvétel során megadott adatok az adásvételi szerződés lényeges elemének, létrejöttének igazolása miatt szükségesek ez esetben az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján Clubunk a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti:

"Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti."

Amennyiben a Felhasználó adata a kérelem ellenére nem törölhető, Clubunk az érintett adatot zárolja.

 

A Felhasználó kérelmére Clubunk a kért adatokat zárolja.

 

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Clubunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, Clubunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Clubunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

 

e) Club eljárása

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Club (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Clubunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve a fenti mérlegelése alapján törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

Clubunk a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Clubunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Clubunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

6.) Az adatok kezelése

A Club a Felhasználó által a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén tárolja. 

Kapcsolatfelvétel, értesítés céljából az utas/megrendelő nevét, telefonszámát a Club a mobiltelefonján is tárolja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatokat biztonságosan tárolja (pl. belépési kód)

 

Az adatok továbbá továbbításra kerülnek a Club elektronikus levelező rendszerébe. A Club elektronikus levelező rendszerét az alábbi Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó szolgáltatja

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Cégjegyzékszám: 08 09 015594

Adószám: 14114113-2-08

Telefon: +36-99-884-000

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.%22%20%5Ct%20%22_top">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Club elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Adatfeldolgozók és a Club köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (jelszó, biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokhoz kizárólag a Club fér hozzá, kizárólag a Club elnöke és közreműködő tagjai kezelik azokat, és azokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez használja fel.

A közreműködő tagok adatai:

Dr. Szabóné Balatoni Veronika 

1094 Bp Tűzoltó utca 66 1/2.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.%22%20%5Ct%20%22_top">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Patai István

1215 Budapest, Árpád u. 8/a 9/219. 

tel:+367032331268

 

A Felhasználó adatait harmadik személynek Clubunk nem adja át, kivéve:

- Abban a valószínűtlen esetben, ha Clubunk átalakul, pl. más egyesülettel egyesül, a jogutód egyesület átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

Az adattovábbítás a Club jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

 

Az adatátadásra hozzájárulás alapján kerül sor, amennyiben az adatátadásra más jogalap szerint nincs lehetőség. Felhasználó a „Kapcsolat” „E-mail küldése” „Kérdés küldése” felületeken a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul. 

 

 

II. Közösségi oldal

 

A Club facebook, twitter és instagram profilt üzemeltet. 

A Facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az Instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

A Twitter adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://twitter.com/en/privacy

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a fenti közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Instagram, Twitter közösség oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.
 2. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 

III. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

 

Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja

Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

 • adatfeljegyzés
 • a felhasználó azonosítása
 • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
 • a szolgáltatás hatékonyságának növelése
 • a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

 

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

 

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

 

A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges.

A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

 

Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása , a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

 

 

IV. Kiskorúak adatkezelése

 

A Club 14 éven aluli személlyel nem köt szerződést, ugyanakkor 14 éven aluli személy  - mint utas nevét -  a fentiek szerint  a törvényes képviselő jóváhagyásával kezelheti. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.  Amennyiben a Club tudomására jut, hogy a felhasználó jogosulatlanul 18 éven aluli harmadik személy adatait adta meg a fentiekben megjelölt Weboldalon, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat a Club 3 munkanapon belül törli.

 

 

V. Jogorvoslat

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Clubunk,mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Clubunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Clubunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez  harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Clubunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Clubunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.%22%20%5Ct%20%22_top">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetében:

Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

 

VI. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

 

Clubunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.

Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.

 

Adatkezelésünkről bővebben itt.

 

 

 

Pilótáink 

Császár Dalma,

klubunk elnöke,
hőlégballon oktató

 

Regős Csaba,

klubunk titkára,
hőlégballon oktató

 

Kupsza Anna,

alias Zsizsi
 

  

Menyhárt BrigittaMenyhárt Brigitta,

klubunk elnökhelyettese,
hőlégballon oktató

 

Illés Csaba,

alias Chevy
 

 

Patai István,

alias Tyipü
hőlégballon oktató 

 

 

 

Kapcsolat

 

       


Unique Ballonsport Club


Kajászó 
Budai u. 23.
2472

Császár Dalma 
elnök
Telefon: 06-30-685-4917
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Menyhárt Brigitta
oktató
Telefon: 06-20-777-9085
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.