Adatkezelési tájékoztató - jegyrendelés

Preambulum

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a az UNIQUE Ballonsport Club (Székhely: 1192 Budapest, Tas u. 16.,nyilvántartási szám: 01-02-0002900, PK.szám: 0100/Pk.63813/1990.), a továbbiakban: Club, Adatkezelő vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Clubunk tiszteletben tartja a www.uballon.hu, www.holegballon.com, www.holegballon.eu, www.holegballon.info, www.holegballon.net, www.holegballonozz.huweboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, feliratkozók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy megrendelése elküldésekor a Club a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A megrendelés során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Club számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a megrendeléshez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti.

A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot. 

 

Tájékoztatóban aláhúzással jelöltük, ahol az Info tv. 6.§ (5) bekezdésének alkalmazása előfordulhat.

 

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

 

 

Az adatkezelés során a Club teljesíti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

 

 

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

 

Az adatkezelő a Magyarországon bejegyzett UNIQUE Ballonsport Club, melynek adatai:

Név: UNIQUE Ballonsport Club

Székhely: 1192 Budapest, Tas u. 16

nyilvántartási szám: 01-02-0002900

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

                  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

A Weboldal tárhelyszolgáltatója (Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató):

 

A www.uballon.hu Weboldal tárhelyszolgáltatója (Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató):

 

Név: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király u. 48.

Cégjegyzékszám: 13-06-068037

Adószám: 21586091-2-13.

Telefon: 

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

https://www.abplusz.hu/

 

AZ ALÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI TALÁLHATÓAK

 

 1. Megrendeléssel összefüggő (szerződés teljesítéséhez szükséges) adatkezelés

 

 1. A kezelt személyes adatok köre:

A megrendelés teljes körű teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat szükséges megadni: A megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, utasok neve, számlázási név, számlázási cím. A „Jegyrendelés” felületén a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul, továbbá amennyiben a Felhasználó és az utas személye eltér (pl. ajándékba vásárolt sétarepülőjegy esetén), úgy az utas hozzájárulását nevének kezeléséhez a tiltakozásáig vélelmezzük  

 

 

 1. A fenti adatok célja: 

 

A szerződéses partner, utas beazonosítása és a létrejött szolgáltatási szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, ennek érdekében: kapcsolatfelvétel, a hőlégballonos sétarepülőjegy megfelelő címzettnek való kiszolgáltatása, számlázási kötelezettség teljesítése, esetleges jogviták, igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása. Ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre, megrendelés nem teljesíthető.

 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 

A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján. Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy Clubunk a megrendelés elküldésével a megrendelés során megadott személyes adatokat a jelen Tájékozató szerint kezeli.

 

Továbbá a fenti adatok megadása és kezelése a. www.uballon.hu, www.holegballon.com, www.holegballon.eu, www.holegballon.info, www.holegballon.net, www.holegballonozz.hu weboldalakon keresztül keletkezett szolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; "

 

A szolgáltatási szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az a Club  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

 

 

 1. Az adatkezelés ideje: 

 

A Club a fentiekben megjelölt adatokat a szolgáltatási szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja. 

 

 

 1. Az érintett jogai

 

 1. Tájékoztatás kérése

 

A Felhasználó kérelmére a Club tájékoztatást ad a Felhasználó Club által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az a Clubhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Club költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 

 

 1. Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

 

Az érintett kérelmére a Club a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Club a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Club egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 

 1. Személyes adatok törlése vagy zárolása

 

Az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján a Club a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti: "Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az a Club a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

b) az a Club vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.“

 

Amennyiben a Club érdekmérlegelése alapján a Felhasználó adata a kérelem ellenére nem törölhető, a Club az érintett adatot zárolja.

A Felhasználó kérelmére a Club a kért adatokat zárolja.

 

 

 1. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

 

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést a Club a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, a Club mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben a Club a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja 

 

 

 1. A Club eljárása

 

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Club fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Club megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve a fenti mérlegelése alapján törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

 

A Club a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

 

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén: 

A Club a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát a Club megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 

 1. Az adatok kezelése

 

A Club a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén tárolja. 

Adatfeldolgozó és a Club köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusírtó alkalmazása)

 

A Club a papír alapon megadott adatokat (pl. elállási, felmondási nyilatkozat) a Club 1192 Budapest, Tas u. 16. sz. alatti székhelyén tárolja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (zárható fiók)

 

Kapcsolatfelvétel, értesítés céljából az utas/megrendelő nevét, telefonszámát a Club a mobiltelefonján is tárolja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatokat biztonságosan tárolja (pl. belépési kód)

 

 

Az adatokhoz kizárólag a Club fér hozzá, kizárólag a Club elnöke és közreműködő tagjai kezelik azokat, és azokat kizárólag az érintettel létrejött szerződés teljesítéséhez, az abból eredő igények érvényesítéséhez, ezekkel kapcsolatban az érintettel való kapcsolatfelvételhez használjuk fel.

A közreműködő tagok adatai:

 

Dr. Szabóné Balatoni Veronika 

1094 Bp Tűzoltó utca 66 1/2.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Patai István

1215 Budapest, Árőád u. 8/a 9/219 

tel:+36703231268

 

A Felhasználó adatait harmadik személynek a Club az alábbi esetekben adja át:

 

 • jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.

Az adattovábbítás a Club jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

 

 • jogszabályi kötelezettség alapján légiközlekedési baleset, repülőesemény esetén a közlekedésbiztonsági szervnek (2005. évi CLXXXIV. tv. 10.§ (3) bek.) 

Az adattovábbítás a Club jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

 

 • légiközlekedési baleset, repülőesemény esetén, a Club biztosítójának

Az adattovábbítás a Club jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont), valamint az adattovábbítás a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja) 

 

 • a Club elektronikus levelező rendszere részére továbbításra kerül. 

Az elektronikus levelező rendszert működtető Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozók adatai:

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Cégjegyzékszám: 08 09 015594

Adószám: 14114113-2-08

Telefon: +36-99-884-000

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

https://unas.hu

 

Az adattovábbítás a megrendelés azonnali észlelése a megrendelés hatékony és átlátható kiszolgálása miatt szükséges.

Az adattovábbítás a Club jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

 

 

 • az utas neve, telefonszáma értesítés, kapcsolatfelvétel céljából a Club pilótái részére

Az adatátadás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja)

 

 • A repülések nyilvántartása érdekében az utasok neve, telefonszáma rögzítésre kerül a Google online naptárszolgáltatásában.  

A naptárszolgáltatást működtető Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

Google Inc.(SzékhelyMountain View, Kalifornia, Egyesült Államok)

A Google naptárhoz a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Az adattovábbítás a Club jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

 

 • a megrendelő, utas neve, a kifizetés és a repülés ténye, ideje a Google Docs nevű webalapú irodai alkalmazáscsomagban is rögzítésre kerül.

A google Docs alkalmazást működtető Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

Google Inc.(Székhely: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok)

A Google naptárhoz a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Az adattovábbítás a Club jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

 

 • Club érintettel kötött szolgáltatási szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére
  Az adattovábbítás a Club jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

 

 • Abban a valószínűtlen esetben, ha a Club átalakul, pl. más egyesülettel egyesül, a jogutód egyesület átveheti a Club által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy azokat jelen Szabályzat szerint a Club kezeli.

  Az adattovábbítás a Club jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pon

 

Az adatátadásra hozzájárulás alapján kerül sor, amennyiben az adatátadásra más jogalap szerint nincs lehetőség. Felhasználó a „Jegyrendelés” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.

 

 

 1. Számlázással összefüggő adatkezelés

 

 1. A kezelt személyes adatok köre:

 

Clubunk az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím, adószám vagy adóazonosító.

A Club a számlát elektronikus úton a https://www.szamlazz.hu/ felhőalapú szolgáltatáson keresztül állítja ki.

Az alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 1. Az adatkezelés célja:

 

A2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.

 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"

A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

 

 

 1. Az adatkezelés ideje:

 

Clubunk a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos adatokat.

A 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése értelmében: "A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni

 

 

 1. Az érintett jogai:

 

a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Clubunk tájékoztatást ad a Felhasználó Club által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Clubunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság joga

Az érintett kérelmére a Club a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy a Club a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Club egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

Az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján Clubunk a Felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét a fenti kötelező adatkezelési időben nem teljesíti, a fenti adatokat a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti: "Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti."

Törlési kérelem esetén Clubunk az érintett adatot zárolja.

A Felhasználó kérelmére Clubunk a kért adatokat zárolja.

 

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

A fenti – jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt adatokra vonatkozóan Felhasználó tiltakozását a fenti kötelező adatkezelési időben Clubunk nem teljesíti. 

 

e) Club eljárása

Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Club (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Clubunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve a fenti mérlegelése alapján törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

Az adatkezelő a fenti határidőben a helyesbítésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlés elutasításáról  az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Clubunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Clubunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 

 1. Az adatok kezelése

 

Az elektronikus úton kiállított számlában szereplő adatokat a fentiekben megjelölt Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó tárhelyén valamint papír alapon a Club 1192 Budapest, Tas u. 16. szám alatti székhelyén tárolja. Adatfeldolgozó és a Club köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók) Az adatokhoz kizárólag Clubunk fér hozzá, kizárólag a Club elnöke és  közreműködő tagjai kezelik azokat.

A közreműködő tagok adatai:

Dr. Szabóné Balatoni Veronika 

1094 Bp Tűzoltó utca 66 1/2.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Patai István

1215 Budapest, Árőád u. 8/a 9/219 

tel:+36703231268

 

A Club az érintett számlában szereplő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve:

 • Club könyvelője részére 

Az adattovábbítás a Club jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja)

 • jogszabályi kötelezettség alapján (adóhatósági, vámhatósági eljárás) a NAV részére

Az adattovábbítás a Club jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja)

 

 • érintettel kötött szolgáltatási szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére

Az adattovábbítás a Club jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont

 • - Abban a valószínűtlen esetben, ha adatkezelő átalakul, pl. más egyesülettel egyesül, a jogutód egyesület átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban  ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

Az adattovábbítás Clubunk jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Az adatátadásra hozzájárulás alapján kerül sor abban az esetben, ahol jogszabály más jogalapot nem határoz meg. Érintett megrendelés/jegyrendelés elküldésével az adatok fentiek szerinti kezelését,  továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.

 

 

 1. Közösségi oldal

 

A Club facebook, twitter és instagram profilt üzemeltet. 

A Facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az Instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

A Twitter adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://twitter.com/en/privacy

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook,Twitter, Instagram közösség oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.
 2. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 

 1. IV. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

 

Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja

 

Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

 • adatfeljegyzés
 • o   a felhasználó azonosítása
 • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
 • a szolgáltatás hatékonyságának növelése
 • a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

 

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

 

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

 

A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. 

A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

 

Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása , a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

 

 

 1. Kiskorúak adatkezelése

 

A Club 14 éven aluli személlyel nem köt szerződést, ugyanakkor 14 éven aluli személy  - mint utas nevét -  a fentiek szerint  a törvényes képviselő jóváhagyásával kezelheti. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.  Amennyiben a Club tudomására jut, hogy a felhasználó jogosulatlanul 18 éven aluli harmadik személy adatait adta meg a fentiekben megjelölt Weboldalon, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat a Club 3 munkanapon belül törli.

 

 

 1. Jogorvoslat

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Clubunk, 

mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Clubunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Clubunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez  harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Clubunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Clubunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetében

Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Clubunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.

Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.

 

Adatkezelésünkről bővebben itt.

 

 

Logo

Unique Ballonsport Club